Časté otázky


Ukázka grafického znázornění PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)
Grafické znázornění PENB
 1. Co je PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?
  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části (§ 2, odst. 1m, zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií).

  Zákon ukládá povinnost zajistit PENB stavebníkům, vlastníkům budov nebo společenstvím vlastníků jednotek. Nesplnění povinnosti je přestupkem nebo správním deliktem s pokutou do 200 tisíc Kč (§ 12 a 12a zákona 406/2000 Sb.). PENB je podkladem pro energetickou obnovu budovy a pro zvýšení její hodnoty a kvality.

  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) se skládá z:

  Porozumět významům jednotlivých částí průkazu Vám pomohou články
 2. Kdo může zpracovat PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?
  Průkaz může být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou (§ 7a, odst. 4, zákona 406/2000 Sb.). Energetický specialista je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (§ 10, odst. 1, zákona 406/2000 Sb.).

 3. Jak dlouho trvá zpracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)?
  Zpracování průkazu vyžaduje předání úplných podkladů od zadavatele, kontrolní prohlídku budovy, poměrně rozsáhlý výpočet a zhotovení Protokolu průkazu a Grafického znázornění průkazu. U menších jednoduchých budov to lze stihnout za 2 až 3 dny. U velkých budov s více technickými systémy úpravy vnitřního prostředí a s více zdroji energie to lze stihnou asi do 10 dnů.

 4. Proč a kdy je nutná kontrolní prohlídka budovy?
  Kontrolní prohlídka budovy energetickým specialistou je nutná u dokončených budov. I když za správnost dokumentace (podkladů) odpovídá zadavatel průkazu a hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace, v případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy (§ 3, odst. 2, vyhlášky 78/2013 Sb.). Za správnost vstupních údajů musí ze zákona odpovídat i zpracovatel průkazu (energetický specialista), neboť PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně (§ 7a, odst. 4d, zákona 406/2000 Sb.).

 5. Co když mně dokumentace k budově chybí nebo je neúplná?
  V tom případě si můžete nechat zpracovat energetický pasport budovy, což je zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby pro účely energetické certifikace. O dobu zpracování pasportu se prodlouží doba zpracování průkazu. Cena pasportu se stanoví dle Všeobecných obchodních podmínek.

  Poznámka:
  § 125, odstavec 1, stavebního zákona 183/2006 Sb. zní:
  • Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
  Odstavec 3 zní:
  • Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

 6. K čemu slouží a jak se zjistí celková energeticky vztažná plocha budovy (EVP)?
  Odpověď najdete v podrobném článku K čemu slouží a jak se zjistí celková energeticky vztažná plocha budovy (EVP)?

 7. Co to je bytový dům?
  Zejména při přípravě úprav bytových domů ke snížení jejich energetické náročnosti se podle TNI 73 0330 za bytový dům v souladu s ČSN 73 4301 považuje budova určená převážně k dlouhodobému bydlení v bytech (obytná budova), bez ohledu na jejich velikost a způsob vlastnictví. Za bytový dům se mohou dále považovat budovy určené pro dlouhodobé přechodné ubytování (studentské koleje, internáty, ubytovny, pensiony pro seniory). Byt je dle ČSN 37 4301 soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.

 8. Kdo v bytovém domu odpovídá za zajištění PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)?Odpověď najdete v podrobném článku: Za nezajištění PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) exekutor a do kriminálu?

 9. Co to je budova?
  Budovou se podle § 2, odst. 1p, zákona 406/2000 Sb. rozumí nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí.

 10. Máme energetický štítek obálky budovy (EŠOB). Splnili jsme tím povinnost zajistit PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?
  Ukázka EŠOB (energetického štítku obálky budovy)
  Ukázka EŠOB
  (energetického štítku obálky budovy)

  Ne, nesplnili. Energetický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy, její grafické vyjádření a hodnocení, zda obálka budovy dosahuje požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540. Slouží tedy k jinému účelu. Dokládá se jím splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy, prokazuje se jím dodržení technických požadavků na stavby, jak ukládá vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) neobsahuje informace o energetické náročnosti budovy.

 11. Jaká je platnost PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)?
  PENB platí 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy (§ 7a, odst 4, zákona 406/2000 Sb.). Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy (§ 2, odst. 1s, zákona 406/2000 Sb.).
Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd