Podklady

Podklady pro zpracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)


Podkladem pro zpracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) je dokumentace skutečného provedení budovy ověřená stavebním úřadem ve smyslu § 125 stavebního zákona 183/2006 Sb, protokol o kontrolní prohlídce budovy podepsaný osobou zplnomocněnou stavebníkem, vlastníkem nebo společenstvím vlastníků, fotodokumentace pořízená při kontrolní prohlídce budovy a dokumenty vyžádané energetickým specialistou. Tím se zpravidla rozumí:

1. Identifikační údaje budovy: adresa, číslo popisné, stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků,

2. dokumentace stavebního objektu (stavební projektová dokumentace v případě návrhu stavby nebo dokumentace skutečného provedení stavby v případě dokončené budovy, zejména stavební výkresy (půdorysy) s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného stavu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr, skladby a popisy konstrukcí (zejména obvodového pláště, oken, vnějších dveří a zasklení, podlah, stropů a střech), technické zprávy a popis změn do současného stavu včetně časových údajů výstavby a rekonstrukcí (zejména s vlivem na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a energetickou náročnost staveb),

3. dokumentace technických a technologických systémů budovy (energetického hospodářství ve smyslu § 2, odst. 1d, zákona 406/2000 Sb.), zejména zdrojů (tepla, chladu, úpravy vlhkosti, přípravy teplé vody a elektřiny, což jsou například kotle, tepelná čerpadla, solární systémy, kogenerace a fotovoltaické systémy, včetně údajů o použitém palivu a jmenovitých výkonech v kW), akumulace (zásobníky a jejich objem), rozvodů (a jejich izolace) a sdílení tepla (například topná tělesa, konvektory, podlahové či stěnové vytápění), dále kotelen (pasporty = zjednodušená dokumentace), předávacích (výměníkových) stanic, čerpadel (a rozsah jejich příkonu), měření a regulace, provozních teplot médií (například otopné vody), převažujících vnitřních teplot v době vytápění a chlazení, tlumení vytápění, způsobů využití a vytápění společných prostor, dále vzduchotechniky, rekuperace, klimatizace, nuceného větrání, umělého osvětlení s jeho regulací a ovládáním a ostatních spotřebičů energie (například kuchyně, žehlírny, prádelny, výtahy, počítačová technika apod.) a popis změn do současného stavu včetně časových údajů výstavby a rekonstrukcí,

4. plány blízkého okolí (situace), ze kterých je patrná zejména orientace k světovým stranám, stínění okolní zástavbou a terénem a zásobování energií,

5. údaje o technickém stavu, ročním vytížení, způsobech užívání, provozování a vytápění, větrání a chlazení budov a o počtu osob v budovách,

6. údaje o již provedených stavebních úpravách a úsporných opatřeních a studie o připravovaných úsporných opatřeních,


Pokud Vám bude něco chybět nebo si nebudete jisti, vyžádejte si od nás bezplatné poradenství. Cena PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) je závislá na úplnosti podkladů, a pracnosti jejich doplnění.

Poznámka: § 125, odst. 1, stavebního zákona 183/2006 Sb. zní: Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Odstavec 3 zní: Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Stáhnout tento text v pdf

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd