22. 9. 2014

Proč PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?

20_20_20 visual
Program 20-20-20, do roku 2020 snížit potřebu energie
v EU o 20 %, 20 % celkové spotřeby EU zajistit z obnovitelných
zdrojů a o 20 % zvýšit účinnost využívání energie
Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) by se měly zrušit… Parazité se napakují… Proč nás stát otravuje… Zajímala by mě alespoň jedna výhoda, jak mohu využít ke svému prospěchu proinvestované peníze za PENB… Nevím, k čemu u mého domu PENB vůbec je, nikdo mně to nedokázal vysvětlit… Je to ukazatel pro otravné obchodní zástupce, kteří díky tomu budou volat a nabízet zateplení, dotace, úvěry... Pro prodávajícího je PENB investice nevratná a zcela zbytečná… To jsou časté dotazy a námitky, se kterými se na mě lidé obracejí.

Je to zákon


V celé Evropské unii byl zaveden systém PENB (průkazů energetické náročnosti budovy) zákonem, směrnicí EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive – Směrnice o energetické náročnosti budov). V EU to funguje takto: Komise navrhuje zákony, Parlament a Rada je schvalují. Komise a členské státy je pak provádějí a Komise dohlíží na to, aby se v členských státech náležitě uplatňovaly. Česká republika proto přijala zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Tento zákon byl významně změněn 1. ledna 2013 (zákonem 318/2012 Sb.). Změna má zásadní dopad do celé oblasti stavebnictví. Znamená přehodnocení stávajících znalostí a zkušeností vlastníků budov, stavebníků, projektantů, architektů, prováděcích firem a stavbyvedoucích, stavebních dozorů při individuální výstavbě, autorských dozorů a technických dozorů stavebníka. Má také dopad na činnost pracovníků stavebních úřadů.

Schvalování zákona bylo doprovázeno bouřlivou diskuzí v poslanecké sněmovně.

Pokud respektuji zákony, uzavřené smlouvy či dané slovo, tak se dá říci, že je to společná vůle nás, občanů Evropské Unie, kteří smýšlí a konají stejně jako já. Aby tak smýšlelo a konalo co nejvíce lidí, k tomu slouží mimo jiné i zákony. Samozřejmě se vždy najdou lidé, kteří budou vybočovat z řady, unikat ze zavedených pořádků, zákon nedodrží a když budou mít smůlu, tak na ně dopadnou příslušné sankce a pokuty.

Ptáte se, jestli je to ideologie? Ano, je to ideologie: „Nikdy nejsi tím, čím jsi, a každý celistvý společenský řád po tobě chce, abys byl tím čím jsi“ (Slavoj Žižek, nejnebezpečnější filosof Západu).

Zákon byl přijat protože

 1. Fosilní neobnovitelné zdroje energie (ropu, plyn, uhlí) budeme využívat rozumně, účinně a udržitelně.
 2. Snížíme naši závislost na energii a emise skleníkových plynů tím, že snížíme spotřebu energie budov, které dnes spotřebovávají 40 % celkové spotřeby energie v EU.
 3. Zvýšíme využívání energie z obnovitelných zdrojů, ze slunce, vody, větru, biomasy, vzduchu a země.
Pro tyto vytyčené cíle mají úspory a účinnost využívání energie v budovách zásadní význam. EU přijala program 20-20-20: do roku 2020 snížit potřebu energie v EU o 20 %, 20 % celkové spotřeby EU zajistit z obnovitelných zdrojů a o 20 % zvýšit účinnost využívání energie. Vládou ČR byl schválen záměr, do roku 2030 zvýšit energetickou účinnost o 30 %.

Vlastníci a nájemci budov mají být pobízeni:
 • ke zlepšování energetické náročnosti bodov
 • k výměně informací o skutečné spotřebě energie, aby se mohli rozhodnout pro energetickou obnovu budov (EOB).
Je třeba stále hledat rozsáhlé a dosud nevyužité možnosti úspor energie v budovách.

Proto byla například zákonem zavedena povinnost zajistit zpracování PENB všem vlastníkům a společenstvím vlastníků užívaných bytových domů a administrativních budov.

Tímto opatřením jde o to, tak jak tuto situaci prakticky každý známe z nějakého svého bytového domu, bytového družstva nebo sdružení vlastníků bytových jednotek, aby někdo, kdo chce pronajmout svůj byt nebo ho prodat, nemusel nechávat zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zvlášť pro svůj byt, ale aby družstvo nebo společenství vlastníků bylo schopno se shodnout na tom, že nechá zpracovat jeden průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro celou budovu. Je to ryze praktická záležitost, která má usnadnit život majitelům jednotlivých bytů v bytových domech. To je to, co je v zákoně 406/2000 Sb. oproti evropské směrnici (EPBD II) skutečně navíc, a vzniklo to po diskuzích s některými bytovými družstvy a s jejich zástupci, tak aby se situace konkrétních vlastníků bytů v praxi usnadnila.


Majitelé budov

 1. Zvýší účinnost zdrojů  energie a změní je z fosilních na obnovitelné (stát například poskytuje dotace na nové kotle).
 2. Zvýší účinnost technických soustav (rozvodů, zásobníků, otopných těles, konvektorů aj.) v budovách.
 3. Budovy stavebně přemění na budovy s téměř nulovou potřebou energie (stát například poskytuje výhodné úvěry na opravy a modernizace).
To lze udělat nejlépe při výstavbě nových budov a při přestavbách a opravách (rekonstrukcích, revitalizacích) dokončených budov. Dnes se tomu říká energetická obnova budov (EOB). Ke splnění těchto úkolů je nejprve třeba zjistit kolik energie každá budova potřebuje a spotřebuje, porovnat to s ostatními budovami a cíli, které si vytyčila EU. To se provede pomocí systému průkazů energetické náročnosti budov (PENB).
Potom je možné navrhnout způsoby, jak budovu energeticky obnovit, vylepšit, přestavět. Tyto návrhy se musí potom energeticky posoudit, zda přispějí ke snížení spotřeby energie, a ekonomicky posoudit, zda se to majitelům budov vyplatí (zjistit návratnost investice). Energetická obnova budovy (EOB) se musí majiteli vyplatit. Cílem je dosáhnout optimální rovnováhy mezi investicemi do energetické obnovy budov (EOB) a náklady na energii uspořenými během životnosti budovy.

Tímto opatřením jde o to, tak jak tuto situaci prakticky každý známe z nějakého svého bytového družstva nebo nějakého sdružení vlastníků bytových jednotek, aby někdo, kdo chce pronajmout svůj byt nebo ho prodat, nemusel nechávat zpracovávat průkaz energetické náročnosti (PENB) zvlášť pro svůj byt, ale aby družstvo nebo společenství vlastníků bylo schopno se shodnout na tom, že nechá udělat jeden průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro celou budovu. Je to ryze praktická záležitost, která má usnadnit život majitelům jednotlivých bytů v bytových domech. To je to, co je v zákoně 406/2000 Sb. oproti evropské směrnici (EPBD II) skutečně navíc, a vzniklo to po diskuzích s některými bytovými družstvy a s jejich zástupci, tak aby se situace konkrétních vlastníků v praxi usnadnila.

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)

 1. Poskytuje jednotné měřítko a vodítko, jak na tom budova energeticky je a o kolik to lze zlepšit.
 2. Umožňuje vlastníkům a nájemcům budov porovnávat a posuzovat energetickou náročnost budov.
 3. Ukazuje kvalitu budovy zařazením do klasifikačních tříd energetické náročnosti.
 4. Poskytuje kupujícím a nájemcům budov správné informace o energetické náročnosti budovy a praktické rady k jejímu zlepšení.
 5. Poskytuje informace o vlivu budovy na životní prostředí (spotřeba primární energie a emise skleníkových plynů).
 6. Umožňuje zjistit podíl energie z obnovitelných zdrojů z celkové spotřeby energie budovy.
 7. Umožňuje zjistit roční spotřebu energie budovy. 
 8. Umožňuje zjistit doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.
 9. Umožňuje získat získat informace, kde získat další potřebné informace ke spotřebě energie a k energetické obnově budov (EOB).
 10. Umožňuje zjistit proveditelnost a návratnost zajištění alternativních zdrojů dodávek energie (místní dodávky energie z obnovitelných zdrojů – slunce, vítr, voda země, biomasa, kogenerace – kombinovaná výroba elektřiny a tepla, centrální zásobování tepelnou energií, tepelné čerpadlo).
Když zajistíte pro svou budovu PENB, měl by to být začátek dlouhodobé péče o Váš majetek z dosud ne zcela obvyklého hlediska, energetické obnovy budovy (EOB). Jak porozumět obsahu PENB Vám pomůže článek Jak číst PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).
Systém PENB dává lidem, kteří mají vůli a ekonomické možnosti, inspiraci, nástroje, práci a sílu.

Energetičtí specialisté

 1. Seznam oprávněných energetických specialistů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo-enex.cz/experti/. Pro PENB vyberte „energetická certifikace budov“.
 2. Energetičtí specialisté jsou povinně každé 3 roky doškolováni a zkoušeni na fakultě stavební ČVUT.
 3. K vystavování PENB jsou potřeba složité a rozsáhlé výpočty a nákladný software.
 4. Energetičtí specialisté získali oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu na základě úspěšného složení náročných zkoušek před komisí špičkových odborníků z mnoha oborů a mnohaleté praxe v oboru. Jejich znalosti musí překračovat hranice mnoha oborů. Jsou to špičkoví techničtí odborníci a nikoliv úředníci, jak si mnozí myslí.
Energetický specialista je odborník, se kterým by se Vám mělo vyplatit dlouhodobě spolupracovat. Jako ve všech oborech i energetičtí specialisté jsou průměrní a také ti nejlepší. Mimo jiné rozhoduje i délka a rozsah praxe v oboru, zejména ve stavebnictví.

Vyšší smysl


Péče o budovu je prací na základní existenční potřebě člověka – obydlí. Je to práce, která je člověku vlastní:
 • na budovách (výstavba, údržba a energetická obnova budov a jejich technických zařízení)
 • na zásobování energií
 • na technologickém a vědeckém vývoji
 • na energetických systémech a sítích
 • na regionálním rozvoji
 • na energeticky vhodných výrobcích a materiálech


Závěr


Našli jste pro sebe alespoň jeden důvod, jak můžete využít ke svému prospěchu zákon a peníze proinvestované za PENB? Napište to do komentáře.


Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd