Služby

Poskytuji tyto služby:
 • odborné posudky a podání žádostí pro dotační programy: Nová zelená úsporám (NZÚ) pro rodinné a bytové domy (Praha, IROP), Panel+ pro vlastníky bytových domů a Jessica pro sociální bydlení
 • konzultace (workshop) opatření a žádostí pro kotlíkové dotace (výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním), administrace a podání žádostí o dotace
 • výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12 831
 • tepelně technické hodnocení
 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540
 • energetický štítek obálky budovy
 • návrh otopných těles
 • hodnocení tepelných mostů podle EN ISO 10 211
 • hodnocení okenních konstrukcí podle EN ISO 10 077
 • výpočet oblasti kondenzace vodní páry, roční bilance vodní páry
 • výpočet a hodnocení tepelné stability místnosti
 • hodnocení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540, EN ISO 6946, EN ISO 13 788

Co je tepelně technické hodnocení

Tepelně technické hodnocení je nedílnou součástí projektové dokumentace. Hodnotí stavební konstrukce z hlediska jejich tepelné ochrany a šíření vlhkosti stavební konstrukcí a výskytu vlhkosti na povrchu i uvnitř stavebních konstrukcí. Výsledkem posouzení je závěr, zda stavební konstrukce splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2, která obsahuje normové hodnoty vlastností konstrukcí, na které se odvolává vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Tepelně technické hodnocení je také nedílnou součástí analýzy vad a poruch stavebních konstrukcí, projevující se výskytem vlhkosti na povrchu konstrukcí (povrchová kondenzace), výskytem plísní, nízkou teplotou vnitřního vzduchu v zimním období, nebo vysokou teplotou vnitřního vzduchu v letním období.


Přínos spolupráce se mnou

 • odborně zpracovaná část projektové dokumentace, tepelně technické hodnocení stavebních konstrukcí a budov
 • stanovení příčin vad a poruch stavebních konstrukcí vlivem tepelných nedostatečností nebo jejich nevhodným užíváním

Nezdráhejte se na mě obrátit s jakýmikoliv dotazy.