12. 10. 2015

Co rozmyslet, než požádáte o kotlíkovou dotaci

Zplyňovací kotel na dřevo

Pořiďte si nový kotel do rodinného domu. Stát vám zaplatí až 127,5 tisíce Kč na pořízení nového kotle. Váš starý kotel musí být na pevná paliva s ručním přikládáním a před jeho odstraněním ho musíte vyfotit.

Odkazy:
>> 10 kroků k získání kotlíkové dotace
>> Objednat kompletní vyřízení kotlíkové dotace 
>> Stáhnout tento článek v pdf
 


Obsah

Které kotle na tuhá paliva lze provozovat po 1. září 2022
 • Prohořívací kotle na uhlí jen s koksem
 • Prohořívací kotle na kusové dřevo nebudete smět provozovat
 • Odhořívací kotle 3. emisní třídy
 • Zplyňovací a automatické kotle 4. emisní třídy
 • Přestavby kotlů jen s ověřenými emisemi
 • Požadavky na ekodesign
 • Dotace na kotle 5. emisní třídy splňující požadavky na ekodesign
Povinnosti podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • Instalace kotle
 • Záruka neplatí když…
Povinnosti podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • Povinné kontroly kotle a dokladů
 • Podmínky pro provoz
 • Tmavost kouře – obtěžování kouřem
 • Spalovat můžete jen paliva určená výrobcem kotle
Certifikace kotlů podle nařízení (EU) 305/2011
 • Osvědčení o stálosti vlastností
 • Prohlášení o vlastnostech
 • Označení CE
 • Co si pohlídat
 


Které kotle na tuhá paliva lze provozovat po 1. září 2022

Po 1. září 2022 nesmíte provozovat kotle zařazené z hlediska emisí (vypouštěných znečišťujících látek) do 1. a 2. emisní třídy. Při kontrolách budete muset prokazovat, že vámi provozovaný kotel splňuje 3. a vyšší emisní třídu. Navíc už po 1. 1. 2017 budete muset dokládat, že spalujete pouze palivo určené výrobcem kotle.
Přesněji podle § 17, odst. 1g, a § 41, odst. 16, zákona 201/2012 Sb musíte nejpozději do 1. září 2022 provozovat kotel na tuhá paliva tak, abyste nepřekročili hodnoty vypouštěných emisí, které jsou uvedeny v příloze č. 11 zákona 201/2012 Sb. Tyto hodnoty odpovídají 3. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Jedná se o množství vypouštěného oxidu uhelnatého (CO), organicky vázaného uhlíku (TOC) a tuhých znečišťujících látek (TZL). Nesplnění je přestupek, pokuta do 50 tisíc Kč.
Jaké kotle tedy můžete provozovat?
 

Prohořívací kotle na uhlí jen s koksem

Kotle zařazené v 1. a 2. emisní třídě, můžete provozovat jen do 1. 9. 2022, a pokud v nich budete spalovat jen paliva určená výrobcem kotle (v návodu k instalaci a obsluze). To musíte od 1. 1. 2017 prokazovat doklady o provedených kontrolách a nákupu paliv. Tyto kotle nelze od roku 2014 uvádět na trh. To znamená, že výroba byla ukončena, náhradní díly budou těžko dostupné.
U některých prohořívacích kotlů lze dosáhnou 3. emisní třídy. Ale jen spalováním koksu, což je většinou finančně neúnosné – koks je asi třikrát dražší než hnědé uhlí. Při kontrolách budete od 1. 1.  2017 muset prokazovat, že kotel splňuje 3. emisní třídu, a že spalujete palivo (koks) určené výrobcem kotle. Pokud vše doložíte, budete moci takový kotel provozovat i po 1. 9. 2022.
Prohořívací kotle velmi znečišťují ovzduší a mají velmi vysoké ztráty energie.
Prohořívací kotle byly původně konstruovány pro spalování koksu. Je v nich vodorovný, většinou vodou chlazený, rošt, spaliny procházejí přes celou vrstvu paliva. Přísun paliva a vzduchu lze obtížně regulovat. Tyto kotle jsou převážně litinové bez vyzdívky, která má izolovat plamen od chladných stěn. S hořením plamenem se při návrhu kotlů nepočítalo, proto mají jen malou spalovací komoru. Koks při spalování jen žhne, hoření plamenem je minimální.
Jiná paliva než koks (hnědé uhlí, dřevo) mají mnohem větší obsah vody a prchavé hořlaviny, která hoří plamenem. Prchavá hořlavina je hořlavý plyn, který se začíná z paliva uvolňovat při teplotě kolem 150 °C. Plyn nestačí v malé spalovací komoře vyhořet a uniká do komína, uniká vám energie v něm obsažená.
Voda odpařená z paliva spalovací komoru ochlazuje, snižuje v ní teplotu, a pod 250 °C se hořlavý plyn nezapálí. Totéž způsobují chladné stěny výměníku ve spojení s příliš velkým tahem komína. Výsledkem jsou vysoké ztráty energie obsažené v hořlavých plynech (ty se nezapálí, a uniknou komínem) a tmavý kouř, což je směs sazí a páry z vlhkého paliva. Saze jsou uhlík vysrážený při ochlazení již hořících částic uhlíku, což je opět důsledek nízké teploty v kotli. Se sazemi vám odlétá energie obsažená v nespáleném uhlíku.
Když budete mít palivo suché a ve spalovací komoře udržíte dostatečně vysokou teplotu, budete mít zase velkou komínovou ztrátu energie. Vysoká teplota spalin v komíně znamená, že vám mnoho tepla uniká komínem, včetně nespáleného hořlavého plynu. Udržet v kotli správnou teplotu je velmi obtížné, protože nelze dobře regulovat přísun paliva a vzduchu.
 

Prohořívací kotle na kusové dřevo nebudete smět provozovat

Tyto kotle nejsou schopny dosáhnou 3. emisní třídy, a po 1. 9. 2022 je nebudete smět provozovat. Od 1. 1. 2017 budete muset při kontrolách dokládat, že dřevo má kvalitu určenou výrobcem kotle, hlavně předepsanou vlhkost.
Tyto kotle lze nahradit zplyňovacími kotli na dřevo, v nichž je spalování regulováno řízeným ventilátorem. K nákupu zplyňovacího kotle můžete využít kotlíkové dotace.
 

Odhořívací kotle 3. emisní třídy

Třetí emisní třídě vyhovují nové modely s vyzdívkou. Tyto kotle jsou převážně ocelové, na uhlí (kostka) nebo na kusové dřevo. Smějí se uvádět na trh jen do 31. 12. 2017, budete je moci provozovat do ukončení jejich životnosti (při životnosti 15-20 let do roku 2033-2038, pokud se nezpřísní do té doby zákony, a jejich provozování nebude zakázáno.
Budete smět spalovat jen palivo určené výrobcem (požadované složení, velikost a vlhkost), a od 1. 1. 2017 musíte o tom úřadu předkládat doklady při kontrolách. Čím dále od roku 2017, tím obtížnější bude sehnat náhradní díly, protože výroba kotlů bude ukončena. Cena těchto kotlů je 50 % kotlů zplyňovacích a 30 % kotlů automatických.
V odhořívacím kotli probíhá postupné spalování paliva v dolní části násypky ve vrstvě plynule doplňované a spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva. Ze šikmého roštu je třeba pravidelně odstraňovat popel, regulace výkonu je značně omezená.
 

Zplyňovací a automatické kotle 4. emisní třídy

Tyto kotle se mohou uvádět na trh jen do 31. 12. 2019, a potom začnou problémy s dostupností náhradních dílů a servisu. Budete je moci provozovat do ukončení jejich životnosti (odhadem do roku 2035-2040), pokud se nezpřísní zákon.
Automatické kotle jsou vybaveny samočinnou dodávkou paliva a ventilátorem řízeným přísunem spalovacího vzduchu. Při kontrolách budete po 1. 1. 2017 muset dokládat, že spalujete pouze palivo určené výrobcem kotle. U zplyňovacích kotlů je to suché měkké dřevo s předepsanou vlhkostí, u automatických kotlů hnědé uhlí (ořech 2), dřevní pelety a štěpka.
 

Přestavby kotlů jen s ověřenými emisemi

Starý kotel 1. nebo 2. emisní třídy lze přestavět tak, že ho budete moci používat i po 1. 9. 2022 za podmínky, že od prodejce přestavbové sady (nový hořák s podavačem paliva a zásobníkem) získáte potvrzení, že pro kombinaci „váš konkrétní kotel-nový hořák“ o definovaném jmenovitém výkonu byly ověřeny emise autorizovanou osobou (zkušebnou) podle zákona. Hořák musí být opatřen prohlášením o vlastnostech, výrobním štítkem s označením CE a návodem k použití.
Od 1. 9. 2022 musíte navíc prokazovat, že přestavěný kotel provozujete v souladu s minimálními emisními požadavky odpovídajícími 3. emisní třídě.
Pokud doklady nebudete mít, lze nechat provést měření emisí na místě a uchovat si protokol o provedeném měření. To provádí autorizované osoby pomocí speciálních měřících vozů a stojí to desetitisíce Kč.
Pokud nezajistíte výše uvedené, můžete přestavěný kotel provozovat jen do 1. 9. 2022, pokud ale budete spalovat paliva určená výrobcem kotle.
 

Požadavky na ekodesign

Kotle, které se po 1. 1. 2020 budou uvádět na trh, musí splňovat požadavky 5. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a navíc nesmí překročit nejvýše přípustné emise oxidů dusíku.
Přesněji: od 1. ledna 2020 nesmějí být uváděny na trh kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky uvedené v bodě 1 a 2 přílohy II Nařízení komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Ekodesign je začlenění prvků nebo funkcí výrobku do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí.
 

Dotace na kotle 5. emisní třídy splňující požadavky na ekodesign

Na nákup těchto kotlů lze dnes využít kotlíkovou dotaci – stát vám přispěje až 85 % ceny kotle.
V následujícím seznamu je přes 100 modelů kotlů, které splňují požadavky na ekodesign a lze na ně získat dotaci: https://svt.sfzp.cz/. V seznamu zjistíte také sezónní účinnost prodávaných kotlů – čím vyšší účinnost, tím nižší spotřeba paliva.
Na kotle s ručním přikládáním získáte dotaci, jen když je budete provozovat ve spojení s akumulačním zásobníkem o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle.
Nevýhodou těchto kotlů je vyšší cena a náklady na náhradní díly, kontroly a servis, nižší životnost oproti starším modelům, rychlé morální zastarávání (vývoj jde velmi rychle dopředu, hlavně u měření a regulace), poruchovost složitých přídavných zařízení. Samozřejmostí je nutnost dodržovat a dokládat od 1. 1. 2017 kvalitu paliv.
Výhodou těchto kotlů je vyšší účinnost, což znamená nižší spotřebu paliva, a mnohonásobně menší znečišťování ovzduší – nižší emise.
 

Povinnosti podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií


Instalace kotle

Podmínkou získání kotlíkové dotace je instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (kotlů na uhlí i biomasu, kotlů jen na biomasu, tepelných čerpadel, solárně-termických soustav) pouze fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jedná se o tyto kvalifikace:
Při nedodržení této podmínky se dotace neudělí nebo se bude muset vrátit, a pokutu do 100 tisíc Kč lze uložit stavebníkovi nebo vlastníkovi budovy a do 5 milionů Kč instalatérovi.
 

Povinnosti podrobně

Podle § 7 zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií, odst. 4b, jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace.
 

Seznam instalatérů

Podle § 10d je osoba oprávněná provádět instalaci (podle výkladu MPO je to držitel živnostenského oprávnění) povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) ne staršího než 5 let.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako autorizující orgán zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje z evidence vydaných osvědčení podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.): http://www.mpo.cz/dokument167893.html.

Seznamy některých vydaných osvědčení o profesní kvalifikaci pro montáž kotlů na biomasu najdete také na:
http://www.aptt.cz/zkousky-oze.php
http://www.topenaridotace.cz/

Doporučuji nechat si od instalatéra (fyzické osoby) předložit příslušné osvědčení o profesní kvalifikaci (případně od něj získat jeho kopii), do písemné objednávky montáže výslovně uvést, že požadujete montáž podle § 10d zákona 406/2000 Sb. pro účely dotace, a objednávku si nechal dodavatelem potvrdit. Po ukončení instalace byste měli získat doklad, která fyzická osoba s osvědčením o profesní kvalifikaci instalaci provedla. Instalatér vám přímo na místě může napsat, že potvrzuje, že provedl instalaci, je držitelem příslušného oprávnění, a podepsat se.
 

Pokuty

Podle § 12 zákona 406/2000 Sb. je instalace kotle fyzickou osobou bez výše uvedeného osvědčení přestupkem, a instalatérovi i stavebníkovi nebo vlastníkovi budovy lze uložit pokutu do 100 tisíc Kč. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám lze uložit pokuty mnohem vyšší, do 5 milionů Kč instalatérům a do 200 tisíc Kč stavebníkům a vlastníkům budov.
Dodržování zákona kontroluje a pokuty ukládá SEI (Státní energetická inspekce). Dodržování podmínek dotačního programu kontrolují a o odnětí dotace rozhodují krajské úřady.
 

Příklad pro instalaci kotle BENEKOV C27

Předepsanými (garančními) palivy pro kotel Benekov C27 jsou: b – hnědé uhlí ořech 2, C1 – dřevní pelety. Předepsaná profesní kvalifikace pro instalaci kotle je: Topenář – montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H).
Podle „Návodu k obsluze a instalaci kotle“ smí kotel na pevná paliva instalovat firma s platným oprávněním k montáži těchto zařízení. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.
Servisní centra Benekov: http://www.benekov.com/servis
 

Záruka neplatí když…

Pokud uživatel nesvěří instalaci kotle a jeho uvedení do provozu odbornému smluvnímu servisu, akreditovanému výrobcem kotle, neplatí záruka za řádnou funkci kotle. Podrobnosti zjistíte v „Návodu k obsluze a instalaci kotle“.
 

Povinnosti provozovatele kotle na pevná paliva podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší


Povinné kontroly kotle a dokladů

Provozovatel kotle je povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu kotle na pevná paliva a na vyžádání předkládat úřadu o tom doklad (přesné znění je v § 17, odst. 1h, zákona 201/2012 Sb., nesplnění je přestupek, pokuta do 20 tisíc Kč).
Provozovatel kotle je povinen zajistit provedení první kontroly nejpozději do 31. 12. 2016 (přesné znění je v § 41, odst. 15, zákona 201/2012 Sb., nesplnění je přestupek, pokuta do 20 tisíc Kč).

Odborně způsobilá osoba musí být proškolena výrobcem kotle a mít od něj oprávnění (§ 17, odst. 1h, zákona 201/2012 Sb.), je to tedy autorizovaný servisní technik. Pokud již výrobce kotle neexistuje (u starších typů), požádejte o kontrolu jiné servisní techniky, kteří mají oprávnění od jiných výrobců.

Servisní technik by vám měl sdělit, zda kotel splňuje nejvýše přípustné hodnoty emisí, které nesmíte podle podle § 17, odst. 1g, a § 41, odst. 16, zákona 201/2012 Sb. překročit nejpozději od 1. 9. 2022 (hodnoty jsou v příloze č. 11 zákona 201/2012 Sb., a odpovídají 3. emisní třídě dle ČSN EN 303-5 – jedná se o množství vypouštěných CO, TOC a TZL, nesplnění je přestupek, pokuta do 50 tisíc Kč.), a zda tedy kotel po tomto datu budete moci provozovat. To budete muset prokázat při kontrole.

Servisní technik bude vycházet z informací o emisích a ostatních parametrech na štítku kotle. Ten slouží k prvotní identifikaci kotle. Kotel je třeba jednoznačně identifikovat, to znamená určit podmínky pro provoz a palivo určené výrobcem. Úplným zdrojem informací a jediným právně závazným dokumentem je „Návod k instalaci a obsluze“, který obsahuje všechny zákonné údaje, a ochrání vás v právních sporech (s výrobcem, při záruce, při poruchách, ve vztahu ke kontrolám) a při pojištění. Provozovatel kotle by jej měl mít neustále k dispozici a předkládat ho při kontrolách.
Pokud kotel nemá štítek a návod k instalaci a obsluze, možná je seženete u výrobce kotle. Když je neseženete, a budete chtít kotel provozovat po 1. 9. 2022, zbývá už jen provést měření emisí a uchovat si protokol o provedeném měření. To nelze provést analyzátory spalin, které používají topenáři (neumí měřit TOC a TZL), provádí to autorizované osoby pomocí speciálních měřících vozů a stojí to desetitisíce Kč. Levnější asi bude si pořídit nový kotel, a využít dotaci až 85 % na nákup z programu kotlíkové dotace.

Hodnoty na štítku a v návodu byly dosaženy při certifikaci (posouzení a ověření stálosti vlastností postupem podle nařízení (EU) 305/2011), a servisní technik posoudí, a v protokolu o kontrole potvrdí, zda je kotel dosahuje při reálném provozu. Aby kotel požadovaných hodnot dosáhl, musíte ho podle § 17, odst. 1a, zákona 201/2012 Sb. provozovat v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem a výrobcem (ty najdete v návodu k montáži a obsluze). Nesplnění je přestupek, pokuta do 50 tisíc Kč.

Proto servisní technik při kontrole prověří zejména, zda máte v pořádku:
 • přívod a regulaci spalovacího vzduchu,
 • čištění kotle,
 • druh spalovaného paliva
 • funkčnost pohyblivých částí kotle,
 • funkčnost zatápěcí klapky,
 • izolaci kotle,
 • připojení kotle na teplovodní soustavu a ke spalinovým cestám,
 • způsob ovládání a provozování,
 • zanesení teplosměnných ploch aj.
Pokud něco nebudete mít v pořádku, kotel může produkovat více emisí, než zákon povoluje, úřad může vydat rozhodnutí o zastavení provozu dle § 22, odst. 1, zákona 201/2012 Sb.
Podle zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, může být odborně způsobilou osobou (kontrolorem kotle) také osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí k poskytování odborných vyjádření.
 

Podmínky pro provoz

Musíte dodržovat podmínky pro provoz stanovené výrobcem v „Návodu pro montáž a obsluhu“ (§ 17, odst. 1a, zákona 201/2012 Sb.). Nedodržení je přestupek, pokuta do 50 tisíc Kč.
 

Tmavost kouře – obtěžování kouřem

Podle § 17, odst. 1b, zákona 201/2012 Sb. je provozovatel kotle povinen dodržovat přípustnou tmavost kouře. Nedodržení je přestupek, pokuta do 50 tisíc Kč.
To se měří podle § 10 předpisu 415/2012 Sb. Ringelmannovou stupnicí. Váš kouř vyhoví, když bude odpovídat méně nebo 40 % černé barvy na bílém podkladě.
Na dodržování zákona dozírá orgán ochrany ovzduší (například obecní úřad s rozšířenou působností, § 27 zákona 201/2012 Sb.), který je povinen v řízení shromáždit důkazy. Může využít například:
 • místní šetření
 • svědectví občanů
 • video (více než půlhodinový souvislý záznam, aby se prokázalo, že se nejednalo pouze o fázi roztápění)
 • fotodokumentaci ve spojení s čestným prohlášením o pravosti tohoto materiálu a jeho popisu
 • vyžádat si účtenku za nákup paliva či záznam o provedení pravidelného čištění spalinových cest na základě nařízení vlády 91/2010 Sb.
 • vyžádat si protokol o povinné kontrole kotle
 • doklad o odkládání komunálního odpadu dle § 17, odst. 4, zákona o odpadech.
K podezření na porušení zákona může úřad dospět na základě vlastní úřední činnosti či na základě udání (přijetí podnětu o spáchání přestupku nebo správního deliktu). Jak přesně postupovat:
https://helpdesk.cenia.cz/helpdesk/?issuenew=true

Nápravy se lze domáhat i žalobou u soudu na základě § 1013, odst. 1, občanského zákoníku, který zní: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku… Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda...“ Žalobou se můžete domáhat, aby byla rušiteli uložena povinnost zdržet se toho jednání, kterým vás obtěžuje či ohrožuje vaše vlastnická práva...
 

Spalovat můžete jen paliva určená výrobcem kotle

Od výrobce paliva požadujte certifikát podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Pro kontrolu si uschovejte doklady o nákupu paliva.

Podle § 17, odst. 1c, zákona 201/2012 Sb. je provozovatel kotle povinen spalovat pouze paliva dle předpisu 415/2012 Sb., a která jsou určená výrobcem kotle (najdete je v návodu k obsluze) – nesplnění je přestupek, pokuta do 50 tisíc Kč, a řeší se obdobně jako u tmavosti kouře.

Kvalita paliv je určena požadavky uvedenými v příloze 3, části I, předpisu 415/2012 Sb. U uhlí se jedná o obsah vody a popela, výhřevnost a měrnou sirnatost. U výlisků z biomasy (pelet) jde navíc o obsah chlóru, arsenu, kadmia, rtuti, olova a jejich sloučenin.
 

Certifikace kotlů podle nařízení (EU) 305/2011

Certifikace kotle je proces posuzování, zda se skutečné vlastnosti kotle shodují s požadavky technických předpisů. Probíhá způsoby, které jsou uvedeny v Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR = Construction Products Regulation). Autorizovaná zkušebna se účastní tohoto procesu jako nezávislá strana.
Výrobce při uvedení kotle na trh musí
 • vypracovat Prohlášení o vlastnostech,
 • připojit ke kotli označení CE a
 • určit typ kotle na základě Posouzení a ověření stálosti vlastností, které provádí s autorizovanou zkušebnou nebo sám.

Osvědčení o stálosti vlastností (CCP – Certificate of constancy of performance)

je výsledkem posuzování a ověřování stálosti vlastností a osvědčuje, že byla uplatněna ustanovení harmonizované evropské normy ČSN EN 303-5 a kotel splňuje předepsané požadavky pro tyto vlastnosti.
 

Prohlášení o vlastnostech (DoP – Declaration of Performance)

Na prohlášení o vlastnostech musí být uvedeno, že se jedná opravdu o PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH, nikoliv Certifikát, Doklad, Osvědčení, Swiadectwo apod.
Výrobce odpovídá za to, že skutečné vlastnosti kotle se shodují s tím, co uvedl v Prohlášení o vlastnostech. Prohlášení o vlastnostech může výrobce zpřístupnit na internetu, zaslat emailem, a když požádáte, je povinen vám ho dodat vytištěné. Často je také v Návodu k montáži a obsluze. Vzor prohlášení o vlastnostech najdete v Nařízení (EU) 305/2011 v příloze III.
 

Označení CE

není značkou kvality, jak se mnozí domnívají, ale prokazuje, že vlastnosti kotle (popsané číselnými hodnotami parametrů kotle, rozmezím těchto hodnot a popisem) se shodují s tím, co je uvedeno v Prohlášení o vlastnostech, že kotel byl posouzen systémem uvedeným v CPR (celkem 5 systémů) a odpovídá příslušným normám z hlediska emisí (znečišťování ovzduší), bezpečnosti provozu a dalších základních požadavků na stavby uvedených v příloze I nařízení (EU) 305/2011. Označení CE musí být buď na štítku kotle nebo na obalu nebo v dokumentaci. Vzor označení CE najdete v ČSN EN 303-5 (nejsou to jen písmena CE, ale celá řada údajů o kotli).
 

Co si pohlídat

Při nákupu kotle žádejte od výrobce, případně prostřednictvím dodavatele kotle
 • Technickou dokumentaci kotle většinou ve formě „Návodu k montáži a obsluze“
 • Prohlášení o vlastnostech kotle,
 • Označení CE,
a pečlivě vše uchovávejte po celou dobu, kdy kotel provozujete. Když vám to výrobce (nebo dodavatel) nedodá, nepřebírejte kotel, oznamte to ČOI (České obchodní inspekci) a doklad o oznámení si uschovejte.

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd