Kotlíkové dotace

Jak požádat o dotaci?
10 kroků k získání kotlíkové dotace
Kliknutím stáhnete podrobný návod, jak požádat o dotaci

(Naposledy aktualizováno 31. 7. 2017)

Od 1. září 2022 bude zákaz provozu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, pokud jsou první nebo druhé třídy... Potom je budete muset vyměnit - ale bez dotace až 120 tisíc Kč...

Od 1. ledna 2017 musíte mít protokol o kontrole kotle, ve kterém je třída kotle uvedena, a který se bude povinně přikládat k žádosti o kotlíkovou dotaci.

První vlna kotlíkových dotací již skončila.

Druhá vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena 16. března 2017. Všechny dokumenty takzvané 67. výzvy (pro kraje) najdete na http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty. Jak a kdy můžete požádat o dotaci se z nich však nedovíte. Příjem žádostí krajů byl již ukončen.

Příjem žádostí občanů má být zahájen nejpozději do 31. října 2017. Pokyny, pravidla a formuláře pro žadatele budou zveřejněny nejpozději 30. září 2017. Sdělil to 14. června 2017 na půdě poslanecké sněmovny Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC


Novinka - bonus 20-40 tisíc Kč za výměnu kotle

Novinkou je motivační bonus za výměnu kotle 20-40 tisíc Kč, který žadatel získá, pokud po výměně kotle provede dílčí zateplení domu či výměnu oken a dveří v programu Nová zelená úsporám (NZÚ), kde na provedené úpravy navíc získá další dotaci až 50 % vynaložených nákladů.

Příklad: 120 tisíc Kč dotace na nový tepelný zdroj + 20 tisíc Kč bonus za výměnu kotle + 200 tisíc Kč dotace na zateplení fasády a výměnu oken + 100 tisíc Kč dotace na rekuperaci (nucené větrání se zpětnou výměnou tepla) + 5 tisíc Kč dotace na blower door test + 25 tisíc Kč dotace na odborný posudek a projekt = celková dotace 470 tisíc Kč.

Jak požádat o bonus 20-40 tisíc Kč?

S plánováním zateplení doporučujeme začít již dnes. Zpracujeme Vám předběžné posouzení, zda na bonus dosáhnete, a žádost o bonus 20-40 tisíc Kč vám kompletně vyřídíme. Jak postupovat se dovíte na: http://www.hrouda.cz/p/nova-zelena-usporam.html

O bonus se žádá současně s žádostí o dotaci na zateplení na SFŽP (Státní fond životního prostředí). Žádost lze podat nejdříve po vyhlášení výzvy k podávání žádostí do 2. vlny kotlíkových dotací, tedy po 30. září 2017.

Po výměně starého kotle se musí pro získání bonusu na SFŽP doložit kopie smlouvy o kotlíkové dotaci, kopie faktury a protokolu o uvedení do provozu nového tepelného zdroje a doklad o vyplacení kotlíkové dotace.
Neoficiální předběžné informace o připravované druhé vlně kotlíkových dotací, které zveřejnil SFŽP


1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.

3. Výše dotace bude:
 • u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč 
 • u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč 
 • u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč 
 • u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč.
4. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.

5. V případě realizace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) získá žadatel za výměnu kotle bonus 20-40 tisíc Kč v programu NZÚ. Ke zpracování žádosti budete potřebovat energetického specialistu: http://www.hrouda.cz/p/nova-zelena-usporam.html

6. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

7. U nově instalovaných automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště.

V případě nutné výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy je třeba zajistit:
 • Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou soustavu, štítek, teploměry, atd.
 • Fotodokumentaci odpojeného kotle, prázdného místa, kotle ve sběrně surovin – doporučeno.
 • Fotodokumentaci vložkování komína (je-li relevantní) – doporučeno.
 • Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
 • Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
 • Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových kotlů).
 • Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
 • U tepelných čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která musí mít osvědčení o získání profesní kvalifikace ne starší než 5 let.
 • Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje (číslo projektu bude známo cca v červenci 2017.
 • Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně tyto položky – a) specifikaci a náklady na nový zdroj, b) opatření na otopné soustavě, c) úpravu spalinových cest, d) úpravu kotelny, e) akumulační nádobu, f) na neveřejnou část plynové přípojky, g) celkové náklady plnění.
 • Doklady o úhradě výdajů (bankovní výpisy, pokladní doklady).
 • Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů na biomasu s ručním přikládáním o minimální objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně bojleru, pokud je tímto kotlem ohříván).
 • Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu. V případě, že nemáte v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem „rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nemáte nárok na dotaci. 

8. V obcích s nejvíce znečištěným ovzduším získá žadatel o dotaci navíc za výměnu kotle bonus 7 500 Kč. Seznam obcí s nejvíce znečištěným ovzduším: https://drive.google.com/file/d/0B098W4sHc3F-MGN3bmsyUTJMMjA/view

V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy, je nutné brát na vědomí, že se jedná pouze o „předpokládané“ informace a existuje určité riziko případné změny. Konečné podmínky budou zveřejněny při samotném vyhlášení výzvy!

Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC


Příjem žádostí v Libereckém kraji (tisková zpráva)

Liberec 19. července 2017 (ČTK) - Liberecký kraj připravuje další kolo dotací na výměnu kotlů za ekologičtější, k dispozici má 135 milionů korun. Po špatných zkušenostech z předchozích výzev, kdy podání žádosti provázely dlouhé fronty i potyčky, bude tentokrát kraj žádosti přijímat elektronicky. Žádosti budou moci zájemci podávat od konce října, řekla dnes novinářům krajská radní pro rozvoj Radka Loučková Kotasová (ANO)...

... Stejně jako v předešlé výzvě dostanou víc peněz obyvatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kteří dostanou navíc 7500 korun. Jde o žadatele z České Lípy, Doks, Mimoně, Jilemnice, Liberce, Stráže nad Nisou, Cvikova, Chotovic, Kamenického Šenova, Nového Boru, Okrouhlé, Radvance, Skalice u České Lípy, Lomnice nad Popelkou, Lažan, Ohrazenic, Přepeř, Turnova a Železného Brodu.

„Elektronickým podáním žádosti na webových stránkách kraje si žadatel zajistí pořadí dle data a času doručení, až poté doručí vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh na podatelnu krajského úřadu osobně či poštou,“ popsala postup Loučková Kotasová. Doručení listinné části žádosti už podle ní nebude mít vliv na pořadí. Žadatelé, na které v předchozích výzvách peníze nezbyly, musejí podle ní o dotaci vzhledem ke změněným podmínkám požádat znovu.


Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC


Užitečné informace:

Co rozmyslet, než požádáte o kotlíkovou dotaciDoporučené montážně-servisní centrum Benekov

Jakékoliv dotazy k nákupu, instalaci a uvedení kotle na pevná paliva do provozu vám ochotně zodpoví:

Luboš Typlt
Martinice v Krkonoších 97
736 777 694
typlt.lubos@seznam.cz
http://kotle-typlt.7u.cz/

Doporučuji tepelná čerpadla NIBE

Pro konzultaci a cenovou nabídku kontaktujte regionálního technika: Roman Orlík, telefon 602 454 127, roman.orlik@nibe.cz
Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd