Kotlíkové dotace

Jak požádat o dotaci?
10 kroků k získání kotlíkové dotace
Kliknutím stáhnete podrobný návod, jak požádat o dotaci

(Naposledy aktualizováno 28. 9. 2017)

Od 1. září 2022 bude zákaz provozu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, pokud jsou první nebo druhé třídy... Potom je budete muset vyměnit - ale bez dotace až 120 tisíc Kč...

Od 1. ledna 2017 musíte mít protokol o kontrole kotle, ve kterém je třída kotle uvedena, a který se bude povinně přikládat k žádosti o kotlíkovou dotaci.

První vlna kotlíkových dotací již skončila.

Druhá vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena 16. března 2017. Všechny dokumenty takzvané 67. výzvy (pro kraje) najdete na http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty. Jak a kdy můžete požádat o dotaci se z nich však nedovíte. Příjem žádostí krajů byl již ukončen.

Příjem žádostí občanů má být zahájen nejpozději do 31. října 2017. Pokyny, pravidla a formuláře pro žadatele budou zveřejněny nejpozději 30. září 2017. Sdělil to 14. června 2017 na půdě poslanecké sněmovny Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC


Novinka - bonus 20-40 tisíc Kč za výměnu kotle

Novinkou je motivační bonus za výměnu kotle 20-40 tisíc Kč, který žadatel získá, pokud po výměně kotle provede dílčí zateplení domu či výměnu oken a dveří v programu Nová zelená úsporám (NZÚ), kde na provedené úpravy navíc získá další dotaci až 50 % vynaložených nákladů.

Příklad: 120 tisíc Kč dotace na nový tepelný zdroj + 20 tisíc Kč bonus za výměnu kotle + 200 tisíc Kč dotace na zateplení fasády a výměnu oken + 100 tisíc Kč dotace na rekuperaci (nucené větrání se zpětnou výměnou tepla) + 5 tisíc Kč dotace na blower door test + 25 tisíc Kč dotace na odborný posudek a projekt = celková dotace 470 tisíc Kč.

Jak požádat o bonus 20-40 tisíc Kč?

S plánováním zateplení doporučujeme začít již dnes. Zpracujeme Vám předběžné posouzení, zda na bonus dosáhnete, a žádost o bonus 20-40 tisíc Kč vám kompletně vyřídíme. Jak postupovat se dovíte na: http://www.hrouda.cz/p/nova-zelena-usporam.html

O bonus se žádá současně s žádostí o dotaci na zateplení na SFŽP (Státní fond životního prostředí). Žádost lze podat nejdříve po vyhlášení výzvy k podávání žádostí do 2. vlny kotlíkových dotací, tedy po 30. září 2017.

Po výměně starého kotle se musí pro získání bonusu na SFŽP doložit kopie smlouvy o kotlíkové dotaci, kopie faktury a protokolu o uvedení do provozu nového tepelného zdroje a doklad o vyplacení kotlíkové dotace.
Neoficiální předběžné informace o připravované druhé vlně kotlíkových dotací, které zveřejnil SFŽP


1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.

3. Výše dotace bude:
 • u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč 
 • u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč 
 • u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč 
 • u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč.
4. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.

5. V případě realizace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) získá žadatel za výměnu kotle bonus 20-40 tisíc Kč v programu NZÚ. Ke zpracování žádosti budete potřebovat energetického specialistu: http://www.hrouda.cz/p/nova-zelena-usporam.html

6. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

7. U nově instalovaných automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště.

V případě nutné výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy je třeba zajistit:
 • Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou soustavu, štítek, teploměry, atd.
 • Fotodokumentaci odpojeného kotle, prázdného místa, kotle ve sběrně surovin – doporučeno.
 • Fotodokumentaci vložkování komína (je-li relevantní) – doporučeno.
 • Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
 • Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
 • Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových kotlů).
 • Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
 • U tepelných čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která musí mít osvědčení o získání profesní kvalifikace ne starší než 5 let.
 • Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje (číslo projektu bude známo cca v červenci 2017.
 • Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně tyto položky – a) specifikaci a náklady na nový zdroj, b) opatření na otopné soustavě, c) úpravu spalinových cest, d) úpravu kotelny, e) akumulační nádobu, f) na neveřejnou část plynové přípojky, g) celkové náklady plnění.
 • Doklady o úhradě výdajů (bankovní výpisy, pokladní doklady).
 • Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů na biomasu s ručním přikládáním o minimální objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně bojleru, pokud je tímto kotlem ohříván).
 • Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu. V případě, že nemáte v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem „rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nemáte nárok na dotaci. 

8. V obcích s nejvíce znečištěným ovzduším získá žadatel o dotaci navíc za výměnu kotle bonus 7 500 Kč. Seznam obcí s nejvíce znečištěným ovzduším: https://drive.google.com/file/d/0B098W4sHc3F-MGN3bmsyUTJMMjA/view

V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy, je nutné brát na vědomí, že se jedná pouze o „předpokládané“ informace a existuje určité riziko případné změny. Konečné podmínky budou zveřejněny při samotném vyhlášení výzvy!

Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC


Příjem žádostí v Libereckém kraji (tisková zpráva)

Liberec 19. července 2017 (ČTK) - Liberecký kraj připravuje další kolo dotací na výměnu kotlů za ekologičtější, k dispozici má 135 milionů korun. Po špatných zkušenostech z předchozích výzev, kdy podání žádosti provázely dlouhé fronty i potyčky, bude tentokrát kraj žádosti přijímat elektronicky. Žádosti budou moci zájemci podávat od konce října, řekla dnes novinářům krajská radní pro rozvoj Radka Loučková Kotasová (ANO)...

... Stejně jako v předešlé výzvě dostanou víc peněz obyvatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kteří dostanou navíc 7500 korun. Jde o žadatele z České Lípy, Doks, Mimoně, Jilemnice, Liberce, Stráže nad Nisou, Cvikova, Chotovic, Kamenického Šenova, Nového Boru, Okrouhlé, Radvance, Skalice u České Lípy, Lomnice nad Popelkou, Lažan, Ohrazenic, Přepeř, Turnova a Železného Brodu.

„Elektronickým podáním žádosti na webových stránkách kraje si žadatel zajistí pořadí dle data a času doručení, až poté doručí vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh na podatelnu krajského úřadu osobně či poštou,“ popsala postup Loučková Kotasová. Doručení listinné části žádosti už podle ní nebude mít vliv na pořadí. Žadatelé, na které v předchozích výzvách peníze nezbyly, musejí podle ní o dotaci vzhledem ke změněným podmínkám požádat znovu.


Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC
Semináře ke kotlíkovým dotacím v Královéhradeckém kraji

(Poslední aktualizace: 1. září 2017)

Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje 26. 9. 2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen 30. 10. 2017 od 8:00 hod. Už v pondělí ale začínají semináře pro žadatele.

Datum, čas a místo konání semináře:
 • 4.9.2017 17:00 Rychnov nad Kněžnou Společenské centum, Kino Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
 • 6.9.2017 17:00 Kostelec nad Orlicí Kulturní dům SK Rabštejn Palackého náměstí 36, Kostelec nad Orlicí
 • 11.9.2017 17:00 Broumov Infocentrum Broumov Mírové nám. 105, Broumov
 • 13.9.2017 17:00 Nová Paka MKS Nová Paka F. F. Procházky 101, Nová Paka
 • 14.9.2017 16:00 Náchod Hotel U Beránka Masarykovo nám. 74, Náchod
 • 18.9.2017 17:00 Dobruška Společenské centrum Kino 70 Komenského 70, Dobruška
 • 18.9.2017 17:00 Hradec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje, místnost P1.906 Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
 • 20.9.2017 17:00 Jičín Městký úřad Jičín Žižkovo nám. 18, Jičín
 • 21.9.2017 17:00 Trutnov Městký úřad Trutnov, Malý sál Slovanské nám. 165, Trutnov
 • 21.9.2017 17:00 Dvůr Králové nad Labem Kulturní zařízení Hankův dům náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem
 • 25.9.2017 17:00 Vrchlabí Kulturní dům Střelnice Vančurova 378, Vrchlabí
 • 26.9.2017 17:00 Hořice Městký úřad Hořice, Divadelní sál Nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
 • 27.9.2017 17:00 Nový Bydžov Jiráskovo divadlo Al. Jiráska 562, Nový Bydžov
 • 4.10.2017 17:00 Jaroměř Městské kulturní středisko Jaroměř nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř
 • 11.10.2017 17:00 Nové Město nad Metují Kino 70, městský klub Komenského 30, Nové Město nad Metují
Autor: Michal Friček

Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQCInformace z Libereckého kraje

(Poslední aktualizace 18. září 2017)

Podrobné znění výzvy bude zveřejněno 29. září 2017 na http://dotace.kraj-lbc.cz/PLANOVANA-VYZVA-programu-Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji-II-r413351.htm

V průběhu října 2017 se uskuteční semináře, vždy od 15 hodin, kde bude vyhlášený program představen (Česká Lípa 23.10., Frýdlant 25.10., Jablonec nad Nisou 11.10., Jilemnice 2.10., Liberec 23.10., Nový Bor 11.10., Semily 2.10., Tanvald 4.10., Turnov 9.10., Železný Brod 16.10., Mimoň 4.10., Rokytnice nad Jizerou 18.10.): http://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:421483/timestamp:2017-09-08%2014:43:44

Na konci října 2017 se předpokládá příjem žádostí (elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad).

Příjem žádostí proběhne elektronicky s následným doručení vytištěné a podepsané žádosti
včetně příloh.

- Původní/starý kotel určený k výměně musí být 1. nebo 2. emisní třídy

- Pro určení emisní třídy původního/starého kotle slouží:

a) Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (podle § 17 odst. 1 písm. H zákona č. 201/2012
Sb.) – slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího/původního kotle;

b) nebo v případě, že byl zdroj vyměněn před 1. 1. 2017 a žadatel nedisponuje výše zmíněným
Dokladem, doloží jiný doklad prokazující emisní třídu nebo rok výroby původního kotle (např.
výrobní štítek kotle, záruční list) včetně kopie Dokladu o likvidaci již zlikvidovaného kotlového
tělesa;

c) nebo v případě, že byl zdroj vyměněn před 1. 1. 2017, a že již nebude existovat relevantní
dokumentace, která by prokázala emisní třídu nahrazovaného kotle, předloží žadatel čestné
prohlášení, že daný kotel nesplňuje 3. – 5. emisní třídu (např. na základě přibližného stáří
kotle) včetně kopie Dokladu o likvidaci již zlikvidovaného kotlového tělesa; poskytovatel si
vyhrazuje právo tyto případy posuzovat individuálně.

- U nových spalovacích zdrojů tepla bude při vyúčtování projektu povinná revize spalinové cesty
(dle Vyhlášky č.34/2016) o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

- Ke kotlům s ručním podáváním zůstává povinnost pořídit akumulační nádobu o minimálním
předepsaném objemu 55 l/kW. Oproti předchozí výzvě ale budou mít tuto povinnost i ty kotle,
které umožňují dva způsoby dodávky paliva, samočinnou dodávku jednoho typu paliva a ruční
dodávku druhého typu paliva, neboť dle podmínek programu se jedná o kotle se samočinnou
dodávkou paliva. U těchto konkrétních kotlů je povinnost pořídit akumulační nádobu o
požadovaném objemu zanesena v „poznámce“ v Seznamu výrobků a technologií.

- V současné době se jedná o kotle společnosti ATMOS evidované v Seznamu výrobků a technologií
pro 2. výzvu kotlíkových dotací pod SVT kódy:

 • SVT21126 (DC30SPX), dřevo/pelety, 27 kW
 • SVT21097 (C18SP), uhlí/pelety, 20 kW
 • SVT21218 (DC32SP), dřevo/pelety, 35 kW
 • SVT901 (DC25SP), dřevo/pelety 27 kW

- Z výše zmíněných důvodů doporučujeme před zakoupením konkrétního výrobku sledovat
Seznam výrobků a technologií na https://svt.sfzp.cz/, aby bylo zřejmé, že bude zakoupen
výrobek, který bude v souladu s předmětem uzavřené smlouvy (s případnou nutností pořídit
akumulační nádobu či nikoliv) a nedošlo tak při vyúčtování projektu k nesrovnalostem.

- Není možné si pořídit nový kotel výhradně na uhlí (automat ani ruční přikládání) ani
kombinovaný kotel uhlí/biomasa na ruční přikládání – vždy si zvolený typ kotle vyhledejte na
https://svt.sfzp.cz/ (výrobek musí být schválen pro „Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od
2017)“.

Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC
Podrobné podmínky 2. vlny kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji byly zveřejněny 26. září 2017

(Poslední aktualizace 28. září 2017)

Podrobné podmínky kotlíkových dotací byly zveřejněny na úřední desce Královéhradeckého kraje https://goo.gl/J5W4Xr 26. září 2017 odpoledne. Seznamte se s nimi na https://drive.google.com/file/d/0B098W4sHc3F-Y2U1RUlYU2RkUXc/view

Můžete se seznámit také s metodickou příručkou pro žadatele na
https://drive.google.com/file/d/0B098W4sHc3F-TnFUYXBmTkFwSWs/view

Protokol o kontrole původního kotle se bude k žádosti přikládat ve formě kopie.

Protokol o kontrole původního kotle lze nahradit například fotografií štítku kotle, návodem k instalaci a obsluze či jiným dokumentem. Na všech náhradních dokumentech musí být uvedena třída kotle 1 nebo 2. U kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze protokol o kontrole původního kotle nahradit čestným prohlášením, jehož formulář je na https://drive.google.com/file/d/0B098W4sHc3F-SVJjLXhIanJibVk/view. Na potvrzení o likvidaci kotle ale v případě předkládání náhradních dokumentů musí být datum před 31. 12. 2016. Zda tyto doklady postačí, posoudí individuálně úředník.

Jak získáte zápis do pořadníku a jak se podá žádost o dotaci


1) Co nejdříve, ale nejpozději do 30. 10. 2017, 7 hodin, na
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/Core/Pages/UserEditPage.aspx vyplníte na DOTISu elektronický formulář, a kliknete na OK. Tím získáte přihlašovací jméno a heslo, které si pečlivě uschováte. Pokud by systém odmítal vaši emailovou adresu, zavoláte na oddělení kotlíkových dotací (kontakty viz níže), a požádáte o odblokování vašeho emailu. To je možné udělat nejpozději do 20. 10. 2017, v pracovní dny 8-14 hodin, telefonicky nebo emailem.

2) Včas (10-15 minut) před 8 hodinou 30. 10. 2017 se získaným přihlašovacím jménem a heslem přihlásíte do DOTISu na
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=14 

3) Přesně v 8 hodin času na serveru (může se lišit od přesného času i o několik minut) 30. 10. 2017 vám tam bude zpřístupněn formulář k opětovnému zadání přihlašovacího jména a hesla, a po jejich zadání kliknete na tlačítko „Zápis do pořadníku“. Musíte být rychlí, uspěje jen prvních 1 050 žadatelů. Podle informací z oddělení kotlíkových dotací může být těchto 1050 míst vyčerpáno do jedné minuty. Před osmou hodinou doporučuji klikat na tlačítko „Obnovit stránku“ nebo tisknout F5 na klávesnici několikrát za minutu, aby se vám formulář správně zobrazil. Pokud se úspěšně zapíšete do pořadí, přijde vám během téhož dne z úřadu email s dalšími pokyny. Email může přijít až po mnoha hodinách.

Návod, jak pracovat s DOTISem a jak získat jméno a heslo je na
https://drive.google.com/open?id=0B098W4sHc3F-ak5mYW9WRWtWUmc

4) V následující den, 31. 10. 2017 v 8 hodin, bude těm, kterým se podařilo zapsat do pořadníku, zpřístupněno elektronické podání žádosti na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=14
Bude zpřístupněno nejdéle do 10. 11. 2017, 12 hodin. Zde už na pořadí nezáleží, nemusí se spěchat. 

5) Až vaši žádost schválí Rada kraje, dostanete emailem akceptační dopis se smlouvou o dotaci k podepsání. Na smlouvu můžete podle sdělení pracovníků úřadu čekat až do března 2018. Aktualizovaný vzor smlouvy si můžete prohlédnout na
https://drive.google.com/file/d/0B098W4sHc3F-X0x1SU5fMEc1SVE/view
Budou v ní podrobná pravidla, jaké doklady budete muset úřadu doložit a co budete muset dodržet.

S dotazy se můžete obracet také přímo na pracovníky oddělení kotlíkových dotací:

Mgr. Iva Vtípilová, DiS., tel.: 495 817 129, mobil: 601 350 994, e-mail: ivtipilova@kr-kralovehradecky.cz

Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz

Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz

Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@kr-kralovehradecky.cz


Stáhněte si podrobný návod, jak požádat o dotaci: https://goo.gl/aUqnQC
Užitečné informace:

Co rozmyslet, než požádáte o kotlíkovou dotaciDoporučené montážně-servisní centrum Benekov

Jakékoliv dotazy k nákupu, instalaci a uvedení kotle na pevná paliva do provozu vám ochotně zodpoví:

Luboš Typlt
Martinice v Krkonoších 97
736 777 694
typlt.lubos@seznam.cz
http://kotle-typlt.7u.cz/

Doporučuji tepelná čerpadla NIBE

Pro konzultaci a cenovou nabídku kontaktujte regionálního technika: Roman Orlík, telefon 602 454 127, roman.orlik@nibe.cz
Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd