Poradny

Internetová poradna i-EKIS

Internetová poradna i-EKISslouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od
roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů:

Internetová poradna i-EKIS

Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií a k prováděcím vyhláškám vypracované Ministerstvem průmyslu a obchodu (červen 2013)

Ing. Vladimír Hrouda

Nezdráhejte se dotazy posílat na e-mail hrouda1@gmail.com. Rád odpovím co nejdříve dle svých časových možností. Často opakované dotazy zveřejním zde:

Otázky a odpovědi

PENB zpracovaný před 1. 1. 2013
se nepovažuje za průkaz podle dnes
platného zákona při větších změnách
dokončených budov.
 1. Prosím o radu. Od roku 2010 máme bytový dům po celkové revitalizaci, včetně energetického auditu a PENB. V příloze přikládám energetický průkaz, a chci se zeptat, jestli je dostačující nebo dle nové vyhlášky musíme mít štítek nový?

  Odpověděl 19. 9. 2014, ing. Vladimír Hrouda:

  V čl. II, odstavec 4, zákona 318/2012 Sb. se dočteme:

  Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zákona 318/2012 Sb., zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2013, tímto zákonem se novelizoval zákon 406/2000 Sb.) jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a, odst. 1 písm. a, zákona 406/2000 Sb.,

  § 7a, odst. 1 písm. a, zákona 406/2000 Sb. zní:
  (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
  a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen "průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

  v §, 2 odst. 1 písmena s, zákona 406/2000 Sb je definice:
  větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

  Nejsem oprávněn vykládat zákon, proto jsem se na názor zeptal ředitelů všech územních inspektorátů SEI (státní energetické inspekce) a o výklad zákona jsem také požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zde jsou jejich odpovědi:

  Aktualizace 24. září 2014:

  Na názor jsem se zeptal ing. Karla Nohejla, ředitele územního inspektorátu Státní energetické inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, a 24. září 2014 mně odpověděl: „Ani Státní energetická inspekce není oprávněna podávat výklad legislativy. Svůj právní názor SEI vyjadřuje v rámci závěru kontrolního protokolu, kdy následně kontrolovaná osoba má právo jej zpochybnit v námitkovém řízení či po ukončeném správním řízení podáním správní žaloby u příslušného soudu. Předkladatelem návrhů legislativy v oblasti energetiky je potom Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, proto doporučuji obrátit se žádostí o názor právě tam.“

  Aktualizace 25. září 2014:

  Další názor mně sdělil dnes e-mailem ing. Michal Vokáč, ředitele územního inspektorátu Státní energetické inspekce pro Liberecký kraj:

  „V přechodném ustanovení článku II odst. 4 zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 318/2012 Sb.), je uvedeno:
  4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst. 1 písm. a),
  z čehož plyne, že průkazy energetické náročnosti budovy (dále PENB) vypracované před datem 1. 1. 2013 jsou platné po dobu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Výjimka se vztahuje na PENB zpracované dle § 7a odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.:
  (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
  což znamená, že PENB zpracovaný před datem 1. 1. 2013 nelze použít k výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov realizovaných po datu 1. 1. 2013, protože „staré“ PENB neprokazují splnění aktuálních požadavků na energetickou náročnost budovy. O jiných výjimkách článek II odst. 4 zákona 318/2012 Sb. nehovoří.
  Zákon dále nijak nevylučuje využití PENB zpracovaného před 1. 1. 2013 v budoucnu, např. k prodeji či pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud budova odpovídá stavu při zpracování PENB.
  Příklady:
  a) Vlastník budovy prováděl výstavbu nové budovy či větší změnu dokončené budovy v roce 2012 a nechal si při této příležitosti zpracovat PENB podle původních, v té době platných právních předpisů. V tomto případě je následně tento PENB považován za platný po dobu 10 let. Pokud nebude provedena změna stávajícího stavu, tak lze tento PENB využít například k prodeji či pronájmu budovy nebo ucelené části budovy až do roku 2022.
  b) Vlastník budovy provádí výstavbu nové budovy či větší změnu dokončené budovy v průběhu roku 2014 a na tuto novostavbu nebo větší změnu dokončené budovy má zpracovaný PENB podle původních právních předpisů účinných do 31. 12. 2012. O tomto případu hovoří výjimka z článku II odst. 4 zákona 318/2012 Sb., kdy se starý PENB považuje za neplatný a nelze použít

  Aktualizace 10. října 2014:

  Další názor mně sdělil dnes e-mailem Ing. Jiří Očenášek z Oddělení kontroly a úspor energie ČR, Státní energetické inspekce:

  „Důvodová zpráva k zákonu č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v části 2. Zvláštní část, v odst. “K čl. II.” uvádí: “Navrhuje se přechodné ustanovení, podle kterého lze dokončit řízení zahájená před nabytím účinnosti novely podle dosavadní právní úpravy.”. Z toho vyvozuji, že platnost průkazů zpracovaných před 1.1.2013 je 10 let, s vyjímkou průkazů, které mají být zpracovány při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončené budovy, podle §7a, odst. 1, písm. a), v době platnosti novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Pokud byl tedy PENB vypracován při větší změně dokončené budovy před 1.1.2013, přičemž stavební řízení proběhlo před nabytím účinnosti nového zákona, je tento průkaz platný, podle §7a odst. 4, 10 let od data jeho vyhotovení nebo do provedení (další) větší změny dokončené budovy. Pokud budou chtít vlastníci těchto budov provést další větší změnu dokončené stavby, budou muset zpracovat nový PENB podle platné legislativy.“

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd