10. 8. 2014

Kontroly PENB (průkazů energetické náročnosti budov)

Tisková zpráva SEI (Státní energetické inspekce)

Vzhledem k nejasné situaci v této oblasti v roce 2013 danou vyjádřením bývalého ministra průmyslu a obchodu Kuby a iniciativy některých poslanců Parlamentu ČR na změnu zákona o hospodaření energií v oblasti zpracování průkazů energetické náročnosti budov při jejich prodeji zahájila Státní energetická inspekce tyto kontroly až v průběhu 3. čtvrtletí loňského roku.

Do konce roku 2013 provedla SEI z vlastního podnětu (vyhledávala případy prodeje nemovitostí) celkem 74 kontrol. V těchto případech nebylo ze strany prodávajících zjištěno porušení zákona, čili při prodeji nemovitostí byly PENB předloženy kupujícímu. Podnět ke kontrolám od třetích osob v daném období SEI neobdržela.

Odlišná situace nastala u zahájených kontrol v letošním roce, kdy u 15 zahájených a ukončených kontrol bylo v šesti případech zjištěno porušení příslušného ustanovení zákona o hospodaření energií. V těchto případech musí Státní energetická inspekce zahájit správní řízení o uložení pokuty do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení dozvěděla, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy ke spáchání správního deliktu došlo. Výše pokut se pohybuje ve smyslu zákona u právnických osob do max. výše 200 000 Kč a u fyzických osob do max. výše 100 000 Kč.

Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při stavebním řízení a v rámci tohoto řízení vydává závazná stanoviska k projektové dokumentaci. Součástí projektové dokumentace k výstavbě nových budov je i zpracovaný PENB. Kontroly ze strany SEI se týkají nejen existence průkazů, ale i obsahové správnosti.

Průkazy mají být vypracovány na základě vyhlášky č. 78/2013 Sb., která stanovujeme postupy a metodiku zpracování průkazů.

V této souvislosti SEI zkontrolovala 1059 průkazů energetické náročnosti budov. V těchto případech, kdy PENB není předložen v rámci projektové dokumentace nebo vykazuje nedostatky, se nevede správní řízení o uložení pokuty, ale dokumentace se vrací podateli k doplnění nebo přepracování. Bez veškerých požadovaných náležitostí vyplývajících ze zákona není vydáno SEI toto závazné stanovisko.

Kontroly PENB se tedy týkají novostaveb, větších rekonstrukcí a budov předmětu prodeje a pronájmu. Počet nesprávně vypracovaných PENB v případě novostaveb je do 1%. U prodejů a pronájmů porušení zákona ve smyslu nesplnění vypracování PENB představuje podle počtu kontrol SEI cca 30 %. Vzhledem k velkému počtu prodejů a nájmů předpokládáme, že toto číslo bude mnohem vyšší.

Kontroly PENB jsou jen jednou z částí kontrolní činnosti SEI, neboť ta je oprávněna kontrolovat zákon o hospodaření energií v celé šíři včetně zákona o podporovaných zdrojích energie a dodržování cenových předpisů v oblasti podporovaných zdrojů energie a KVET (kogenerace). V loňském roce provedla SEI celkem 981 kontrol, zahájila 282 správních řízení o uložení pokuty a vydala 284 rozhodnutí o uložení pokuty.

V Praze dne 8.4.2014
Zdroj

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd